donderdag 20 september 2007

Vrijmaking energiemarkten - Derde richtlijn: erop of eronder?

>>> Klik hier voor meer informatie rond de vermindering van uw energiefactuur.

Brussel, 19 september 2007 - Febeliec, de Federatie van
grootverbruikers van elektriciteit en aardgas in België, verwelkomt
de voorstellen van de Europese Commissie om de vrijmaking van de
markten voor elektriciteit en gas in de EU te vervolledigen met een
derde pakket van richtlijnen en verordeningen. Uit onderzoek van
Europese diensten voor de Mededinging en Energie was overduidelijk
gebleken dat bijkomende wetgeving noodzakelijk is omdat de markten
voor elektriciteit en aardgas niet naar behoren werken: dominante
marktpartijen beperken de mededinging, de netbeheerders zijn te
weinig onafhankelijk en werken te weinig samen, de bevoegdheden van
de regulatoren zijn te beperkt en onduidelijk, er is nauwelijks
transparantie op de markten, de structuur en regels van de
groothandelsmarkt zijn niet aangepast aan de behoeften van de
energie-intensieve verbruikers ....

Met de nieuwe voorstellen wil de Commissie de voorwaarden creëren die
leiden naar correct functionerende energiemarkten in de EU, waarop de
eindverbruikers zich tegen competitieve prijzen kunnen bevoorraden
bij de leveranciers van hun keuze. Febeliec roept het Europees
Parlement en de Raad van Energieministers op de voorstellen zo snel
mogelijk goed te keuren zodat zij kunnen toegepast worden in de
verschillende EU-lidstaten, zoniet dreigt het project van de
liberalisering van de energiemarkten definitief te mislukken. De
huidige hoge elektriciteits- en gasprijzen vormen immers een steeds
grotere bedreiging voor de ontwikkeling en het voortbestaan van de
energie-intensieve industrie in Europa. Snelle en doortastende
beslissingen zijn noodzakelijk.

Febeliec vraagt daarenboven dat de Commissie een aantal bijkomende
initiatieven neemt. Het Europees systeem van emissierechtenhandel
moet worden aangepast om de doorrekening van windfall profits in de
elektriciteitsprijzen weg te werken. De bouw van nieuwe
elektriciteitscentrales dient te worden gestimuleerd. Ook moeten
overgangsmaatregelen worden getroffen om de desastreuze gevolgen van
de gebrekkige marktwerking voor de meest intensieve industriële
toepassingen op te vangen. Febeliec dringt er bij het Parlement en de
Raad op aan de voorstellen van de Commissie in die richting aan te
vullen.

Ook de Belgische overheid moet bijkomende maatregelen treffen. De
voorstellen van de Europese Commissie komen er op het moment van de
fusie tussen Gaz de France en Suez. Deze operatie is een zoveelste
stap in de richting van een verregaande consolidatie van de
energiemarkten in Europa. Ondanks de voorwaarden die de Europese
mededingingsautoriteiten hebben opgelegd, zal de aangekondigde fusie
de mededinging niet ten goede komen. Vooral in België is de vrije
keuze van onafhankelijke leverancier niet gegarandeerd. Dit geldt a
fortiori voor de grootverbruikers, die vrijwel uitsluitend zijn
aangewezen op (de beperkte mogelijkheden voor) invoer indien ze de
concurrentie wensen te doen spelen. Febeliec roept de bevoegde
overheden dan ook op de nodige maatregelen te treffen om de
keuzemogelijkheden voor de verbruikers te garanderen op de Europese
markten (bv. capacity swaps, bijkomende invoercapaciteit, …). In
afwachting dient te worden gewaakt over de vrijwaring van de globale
competitiviteit van de energie-intensieve industrie, en dienen
daartoe, zoals in verscheidene EU-lidstaten reeds het geval is, ook
in België de nodige overgangsmaatregelen te worden getroffen.