maandag 8 oktober 2007

Verzekeringen: sectorakkoord

Meer info over verzekeringen.

Verzekeringen: Het sectorakkoord 2007-2008 is ondertekend
De sociale gesprekspartners in de sector van de Verzekeringen (PC
306) hebben eindelijk een akkoord bereikt. Het werd ondertekend op
donderdag 4 oktober 2007. De cao biedt aan de ene kant onmisbare
garanties voor de toekomstige debatten over de salarispolitiek en
anderzijds komt het tegemoet aan de bezorgdheid van de werknemers van
de sector. We vatten het kort samen…
***
Salarispolitiek: er is een werkmethode overeengekomen en tegelijk
werden strikte criteria afgesproken om te garanderen dat de
loonsopbouw in de toekomst gunstig blijft evolueren volgens een
systeem dat in de plaats komt van de leeftijdbarema’s, in het kader
van de Europese richtlijn ter zake.
Koopkracht: De overeenkomst voorziet in een verhoging van de reële
lonen met 1% op 1 maart 2008 (met weerslag op pensioen,
groepsverzekering enz.) en vervolgens wordt er overgestapt op een
jaarlijkse berekeningswijze van de indexaanpassingen; voorts wordt er
tweemaal een niet-recurrente premie van € 150 toegekend: in november
2007 en in juni 2008.
Verlenging brugpensioenakkoorden: Voor het volledig brugpensioen
vanaf 58 jaar loopt de verlenging tot 31 dec. 2010 en voor het
haftijds brugpensioen vanaf 55 jaar tot 31 dec. 2008.
Het akkoord bevat voorts enkele verbeteringen op het vlak van
professionele vorming, het aanwerven van jongeren, stressbestrijding,
mobiliteit en duurzame ontwikkeling.

Meer details zijn te vinden op de website www.bbtk.org in de rubriek
Financiën/publicaties.
Of bij Jean Marie Cappoen, Algemeen secretaris BBTK/SETCa – gsm:
0475-25 04 84

Meer info over verzekeringen.

Geen opmerkingen: